Kullanım Şartları

Kişisel Verilerin Korunması Politikası İSGSOSYAL.com (ISGSOSYAL) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. • Veri sorumlusu sıfatıyla bilgilendirme Aşağıda detaylı kurumsal bilgileri yayınlanan ISGSOSYAL olarak, 6698 sayılı KVKK uyarınca ve Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz bu sayfada açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecektir. • Kişisel Verilerinizin Ne Şekilde İşlenebileceği 6698 sayılı KVKK uyarınca, ISGSOSYAL ile paylaştığınız kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızdan işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir. • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri Paylaştığınız kişisel veriler, • Müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek için; • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek için; • Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak için; • Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek için; • Üyelerimize geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi veya kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek için; 6698 sayılı KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak işlenecektir. • Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Üçüncü Kişi Veya Kuruluşlar Hakkında Bilgilendirme Yukarıda belirtilen amaçlarla, ISGSOSYAL ile paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; ana hissedarlarımız, hissedarlarımız, doğrudan veya dolaylı yurt içi / yurt dışı iştiraklerimiz; başta ISGSOSYAL altyapısını kullanan Üye firmalar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri İşleyen sıfatı ile hizmet aldığımız, iş birliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları, yurtiçi / yurtdışı kuruluşlar ve diğer 3. kişiler ve kuruluşlardır. • Kişisel Verilerinizin Toplanma Şekli Kişisel verileriniz, • ISGSOSYAL internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, baro sicil numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; • Konferanslar ve eğitim, danışmalık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bâyilerimiz, kağıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; • ISGSOSYAL ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan; • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vs) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. • KVKK Yürürlüğe Girmeden Önce Elde Edilen Kişisel Verileriniz KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce, üyelik, elektronik ileti izni, ürün / hizmet satın alma ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenmekte ve muhafaza edilmektedir. • Kişisel Verilerinizin Aktarılması Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir. Kişisel Verileriniz; Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere, Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere, Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, ISGSOSYAL ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere, Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara, ISGSOSYAL’de onaylı hesapı olmanız halinde telefon numaranız, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için çeşitli bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, avukatlık büroları, belediyeler ve benzeri tüzel kişilere. • Kişisel Verilerin Saklanması Ve Korunması ISGSOSYAL, kişisel verilerinizin barındığı sistemleri ve veri tabanlarını, KVKK’nun 12. Maddesi gereği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemekle, yetkisiz kişilerin erişimlerini engellemekle; muhafazalarını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi gibi yazılımsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Kişisel verilerin yasal olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesinin öğrenilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir. • Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması KVKK’nun 4. maddesi uyarınca ISGSOSYAL’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda ISGSOSYAL’İn yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Müşterilerimizin doğru ve güncel verilerini paylaşması veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir. • 6698 Sayılı Kvkk Uyarınca Kişisel Veri Sahibinin Hakları 6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, Kişisel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki hakları aşağıdaki gibidir: 1. Kişisel Veri Sahibi, ISGSOSYAL’ e (veri sorumlusu) başvurarak kendisiyle ilgili; 2. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 3. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 4. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 5. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 6. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, 7. KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, 8. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 9. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 10. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir. • İletişim ve Başvuru Yöntemi ISGSOSYAL , KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. ISGSOSYAL tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir: E.posta: iletisim@İSGSOSYAL.com ISGSOSYAL, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, ISGSOSYAL, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Web sayfamızda, uygulamalarımızda ve diğer sair kanallarımızda kişisel verilerinizi paylaşarak Kişisel Veriler Politikamızı ve politikamızda yer alan işlenme, işlenme yöntemleri, verilerin aktarılması, satışı ve diğer ilgili hususlar hakkındaki şartları, Bir sosyal medya uygulaması olan ISGSOSYAL ile paylaşılan verilerin web sayfasında, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarında kullanılmasını, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasını, üyelerin yararına olması şartıyla ticari anlamda üçüncü kişilerle paylaşılabileceğini ve yine bunun için kabulde bulunduğunuzu, yasal haklarınızı kullanmadan önce İSGSOSYAL’ a başvuruda bulunacağınızı KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanan açık bir rıza ile kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni Isgsosyal.com (“Isgsosyal”) İşbu Aydınlatma Metni, isgsosyal.com’a (“Isgsosyal”) üyeliği kapsamında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca veri sorumlusu Isgsosyal tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aydınlatma ve bilgilendirmenin yapılması amacıyla hazırlanmıştır. 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Isgsosyal’in Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda (https://İSGSOSYAL.com/terms/terms) yer alan amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda; Isgsosyal’e üyeliğinizin oluşturulabilmesi, sağlanacak hizmetlerin yasal zeminde, eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, Isgsosyal’in üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkânlardan haberdar edebilmesi, müşterilerine ve üyelerine verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek yükümlülüğünü yerine getirmek, Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek, sorunları giderme, özelleştirilmiş içerik sunmak, kurslar-ürünler vb. talep ve siparişlerinizi işlemek ve ilgili diğer mevzuat kapsamındaki hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 2. İşlenen Kişisel Verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Md. 5 ve 6 özelinde ve tüm mevzuat kapsamında; Isgsosyal’e üye olma, bültenler alma, eğitim alma, eğitim yükleme amaçları ile ilgili kişi tarafından girilen kişisel veriler, kurslara katılımınızla ilgili veriler ve Isgsosyal ile bağlantı kurduğunuz üçüncü taraf platformlarından veriler gibi belirli veriler toplanmaktadır. Ayrıca cihazınız hakkında bilgiler ve Isgsosyal platformu üzerinde hangi kısımlar ile etkileşime girdiğiniz veya hangi kısmını kullanarak zaman geçirdiğiniz gibi bazı veriler otomatik olarak toplanır. Aşağıda, topladığımız verileri daha iyi anlayabilmeniz için bazı örnekler verilmiştir; • Bir hesap oluşturduğunuzda ve bir üçüncü taraf aracılığıyla kullanım dâhil olmak üzere aşağıda sağladığınız veriler, • Hesap Verileri; Belirli özellikleri (kursa kaydolma gibi) kullanmak için bir kullanıcı hesabı oluşturmanız gerekir. Hesabınızı oluşturduğunuzda veya güncellediğinizde e-posta adresiniz, şifreniz, cinsiyetiniz ve doğum tarihiniz gibi verileri toplayıp saklarız, • Paylaşılan İçerik; Bir kurs sayfasında yorumlar yayınlamak, sorular sormak veya yanıtlamak, öğrencilere veya eğitmenlere mesajlar göndermek veya fotoğraflar ya da yüklediğiniz başka çalışmaları yayınlamak dâhil olmak üzere başkalarıyla etkileşime girmenize ve herkese açık olarak içerik paylaşmanıza imkân sağlanmıştır. Bu tür paylaşılan içerikler, nerede yayınlandığına bağlı olarak başkaları tarafından herkese açık olarak görüntülenebilir. • Kurs Verileri; Kurslara kaydolduğunuzda ve katıldığınızda hangi kurslara başladığınız ve hangilerini tamamladığınız; eğitmenlerle etkileşimleriniz ve kurs gereksinimlerini yerine getirmek için gönderilen diğer öğeler dâhil olmak üzere belirli verileri toplarız. • Öğrenci Ödeme Verileri; Bir şey satın alırsanız siparişinizi işlemek için gerekli olduğu şekilde satın alımınızla ilgili belirli verileri (adınız ve posta kodunuz gibi) toplarız. Adınız, kredi kartı bilgileriniz, fatura adresiniz ve posta kodunuz gibi belirli ödeme ve fatura verilerini ödeme işleme ortaklarımıza doğrudan sağlamalısınız. Güvenlik nedeniyle Isgsosyal kredi kartı numaralarının tamamı veya kart kimlik doğrulama verileri gibi hassas kart sahibi verilerini toplamaz veya saklamaz. • Eğitmen Ödeme Verileri; Eğitmenseniz ödeme hesabınıza ilişkin kişisel verilerinizi, güvenlik nedeniyle Isgsosyal hassas banka hesabı bilgilerini toplamaz veya saklamaz. Ödeme ve fatura bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve ifşa edilmesi gizlilik politikasına ve ödeme hesabı sağlayıcınızın diğer şartlarına bağlıdır. • Başka Hizmetlerdeki Hesaplarınız Hakkında Veriler; Isgsosyal hesabınıza bağlıysa sosyal medya veya diğer online hesaplarınızdan belirli bilgiler edinebiliriz. Isgsosyal’de Facebook veya başka bir üçüncü taraf platformu ya da hizmeti aracılığıyla oturum açarsanız bu tür diğer hesapla ilgili belirli bilgilere erişmek için izninizi isteriz. Örneğin, platforma ya da hizmete bağlı olarak adınızı, profil resminizi, hesap kimlik numaranızı, oturum açma e-posta adresinizi, konumunuzu, erişim cihazlarınızın fiziksel konumunu, cinsiyetinizi, doğum gününüzü ve arkadaş veya kişi listenizi toplayabiliriz. Bu platformlar ve hizmetler, API’ları aracılığıyla bize bilgileri sunarlar. Aldığımız bilgiler sizin (gizlilik ayarlarınız aracılığıyla) veya platformun ya da hizmetin bize hani bilgileri vermeye karar verdiğinize bağlıdır. • Çekilişler, Promosyonlar ve Anketler; Hizmetler veya bir üçüncü taraf platformu aracılığıyla sizi bir anket doldurmaya veya bir promosyona (çekiliş veya yarışma gibi) katılmaya davet edebiliriz. Katılmanız halinde adınız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz veya telefon numaranız gibi katılımınızın bir parçası olarak bize sağladığınız verileri toplar ve saklarız. Promosyonun resmi kurallarında veya başka bir gizlilik politikasında aksi belirtilmediği sürece bu veriler bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ve Aydınlatma Metni’ne tabidir. Toplanan veriler, kazananlara bildirimde bulunmak ve ödülleri dağıtmak dâhil olmak üzere promosyonu veya anketi yönetmek için kullanılacaktır. Bir ödül kazanmak için bazı bilgilerinizi herkese açık olarak (örneğin kazananlar sayfasında) yayınlamamıza izin vermeniz gerekebilir. Bir anketi ya da promosyonu yönetmek için bir üçüncü taraf platformu kullandığımızda üçüncü tarafın gizlilik politikası geçerli olur. • İletişim ve Destek; Destek almak veya bir sorun ya da endişe bildirmek (bir hesap oluşturmuş olsanız da olmasanız da) için bizimle iletişime geçmeniz halinde sizin hakkınızda iletişim bilgileri, mesajlar ve adınız, e-posta adresiniz, konumunuz, işletim sisteminiz, IP adresiniz ve sizin sağladığınız ve bizim otomatik yöntemlerle topladığımız (aşağıda yer verdiğimiz) diğer tüm bilgiler gibi diğer verileri toplar ve saklarız. Bu verileri, bu Gizlilik Politikasına uygun şekilde size yanıt vermek ve sorunuzu ya da endişenizi araştırmak için kullanırız. 3. Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişilerle Paylaşımı Tarafımızca, KVKK ve ilgili mevzuat gereği toplanan kişisel verileriniz, Isgsosyal’in Isgsosyal’in Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda (https://İSGSOSYAL.com/terms/terms) yer alan amaçlar ve çalışma alanları doğrultusunda sağlanacak hizmetlerin yasal çerçevede eksiksiz ve zamanında sunulabilmesi, Isgsosyal’in üyeleriyle sınırlı olarak sağladığı imkânlardan haberdar edebilmesi, müşterilerine ve üyelerine verilen hizmetlerin gereklerini, sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sunulan ürün ve hizmetleri geliştirebilmek, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile bu düzenlemelere dayanak yapılarak hazırlanan 26.08.2015 tarihli 29457 sayılı RG’de yayınlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı RG’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek yükümlülüğünü yerine getirmek, Bankacılık ve Elektronik Ödeme alanında zorunlu olan ödeme sistemleri, elektronik sözleşme veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat gereği ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, kamu güvenliğine ilişkin hususlarda ve hukuki uyuşmazlıklarda, talep halinde ve mevzuat gereği savcılıklara, mahkemelere ve ilgili kamu görevlilerine bilgi verebilmek, üyelerine geniş kapsamda çeşitli imkanlar sunabilmek veya bu imkanları sunabilecek kişi yahut kurumlarla yasal çerçevede paylaşabilmek, KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. • Bu Kapsamda Kişisel Verileriniz; • Ürün ve hizmetlerin sunulması ve tanıtılması için işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, TBB Risk Merkezi ve sair gerçek veya tüzel kişilere, • Acil yardım çağrısı halinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili mercilere, • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan diğer üçüncü kişilere, • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil ve temsilcilerinize, • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmi kurumlara, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına, • Isgsosyal ile ticari ilişki içinde bulunan ve telefon numaranıza sahip tüzel kişilere, • Mobil hatlarınız üzerinden yaptığınız bankacılık ve finans benzeri işlemleriniz sırasında işlem ve bilgi güvenliğinizin sağlanması ve kimlik doğrulama amacıyla sim kart değişikliği, mobil internete bağlı olduğunuz telefon numarası gibi bilgiler, banka ve finans benzeri kuruluşlara, • Isgsosyal’de onaylı hesabınız olması halinde telefon numaranız, size kritik bilgilendirme yapmaları ve tanıtım, pazarlama vb. amaçlarla ulaşabilmeleri için çeşitli bilgilerinize sahip olan finans kuruluşları, telekomünikasyon kuruluşları, avukatlık büroları, belediyeler ve benzeri tüzel kişilere, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere, yukarıda sayılan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve sözleşme amaçlarına uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelere) hizmet aracılarına da aktarılabilecektir. 4. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Yöntemi ve Hukuki Sebebi Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, üyelik formu veya diğer bir yolla yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz Kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Isgsosyal’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumları da dâhil KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. • Bu Kapsamda Paylaşmış Olduğunuz Kişisel Verileriniz, • Isgsosyal internet sitesi ve mobil uygulamalarındaki formlar ile ad, soyad, TC kimlik numarası, baro sicil numarası, adres, telefon, iş veya özel e-posta adresi gibi bilgiler ile; kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan sayfalardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemlerin IP kayıtları, tarayıcı tarafından toplanan çerez verileri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri şeklinde; • Konferanslar ve eğitim, danışmalık hizmetlerimiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, acentelerimiz, bâyilerimiz, kâğıt üzerindeki formlar, kartvizitler, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallarımız aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamdan; • Isgsosyal ile ticari ilişki kurmak, iş başvurusu yapmak, teklif vermek gibi amaçlarla, kartvizit, özgeçmiş (cv), teklif vermek ve sair yollarla kişisel verilerini paylaşan kişilerden alınan, fiziki veya sanal bir ortamda, yüz yüze ya da mesafeli, sözlü veya yazılı ya da elektronik ortamdan; • Ayrıca farklı kanallardan dolaylı yoldan elde edilen, web sitesi, blog, yarışma, anket, oyun, kampanya ve benzeri amaçlı kullanılan (mikro) web sitelerinden ve sosyal medyadan elde edilen veriler, e-bülten okuma veya tıklama hareketleri, kamuya açık veri tabanlarının sunduğu veriler, sosyal medya platformları (Facebook, Twitter, Google, Instagram, Snapchat vb.) gibi sosyal paylaşım sitelerinden paylaşıma açık profil ve verilerden; işlenebilmekte ve toplanabilmektedir. 5. İlgili Kişi Olarak KVKK m.11’de Sayılan Haklarınız 6698 sayılı KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olup ilgili madde gereğince, İlgili Kişi olarak, KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi, yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz. 6. Kişisel Verilerin Güncel Ve Doğru Tutulması KVKK’nun 4. maddesi uyarınca Isgsosyal’in kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu kapsamda Isgsosyalyürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmek adına müşterileri ve üyelerinin doğru ve güncel verilerini web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemektedir. 7. İletişim ve Başvuru Yöntemi Isgsosyal, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu’dur. Isgsosyal tarafından atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi/İrtibat Kişisi, yasal altyapı sağlandığında Veri Sorumluları Sicilinde ve bu belgenin bulunduğu internet adresinde ilan edilecektir. KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz ve yukarıda da detaylı şekilde anılan haklarınızı kullanmak “iletisim@İSGSOSYAL.com” linki üzerinde belirtilen Başvuru Formu’nu eksiksiz şekilde doldurarak veya Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe, 74626 ESTONYA adresine bizzat teslim ederek yahut noter vasıtasıyla iadeli posta yoluyla göndererek Isgsosyal’e başvurabilirsiniz. Isgsosyal, talebin niteliğine göre talebinizi ivedilikle ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır[1]. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman iletisim@İSGSOSYAL.com adresine mail yoluyla veya bizzat Harju maakond, Kuusalu vald, Pudisoo küla, Männimäe, 74626 ESTONYA adresine başvurmak suretiyle bildirebilirsiniz. Isgsosyal, iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydıyla olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemlerin ücretsiz olması esastır. Ancak işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Isgsosyal, ücret talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Bu ücretler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini aşağıdaki iletişim kanallarından herhangi birisine yöneltebilir: E.posta: destek@isgsosyal.com [1] 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca, şayet veri sahiplerinin başvurusuna yazılı şekilde cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Veri sahibinin başvurusuna ilişkin cevabın CD, flash bellek gibi bir veri kayıt ortamında verilmesi halinde tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez Kullanıcı Sözleşmesi 1. TARAFLAR İşbu sözleşme, İSGSOSYAL.com( Isgsosyal) ile üye olan kişi (“Üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye olunması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.Üye olarak bu sözleşme kabul edilmiş sayılır. 2. TANIMLAR Site: www.İSGSOSYAL.com adresinde yayın yapan internet sitesi. Üye: www.İSGSOSYAL.com adresinde yer alan ‘kullanıcı hesabı oluştur’ veya ‘Facebook ile oturum aç’ şeklinde ifadelere tıklayarak hesap oluşturanı ifade eder. Bağlan: Üyeler arasında iletişim kurulması için kişilerin arama filtresi kullanılarak birbirlerini bulabildikleri yerdir Nabız: Üye veya üye olmayanların okumaları veya izlemeleri veya dinlemeleri için yayınlanan içeriklerin bulunduğu yerdir. Üyeler bu alanda içeriklerini onay sonrasında yayınlayabilirler. Etkinlikler:Hukuk ile alakalı etkinliklerin bilgilerinin paylaşıldığı yeri ifade eder. Etkinlikleri herkes görebilir. Forum:Üyelerin konu başlığı açabildikleri,bu başlıkların içerisinde yorum yapabildikleri,başlıkların içerisinde alt başlıklar açabildikleri,yeni bir konu yayınlayabildikleri,soru sorabildikleri,sorulmuş soruları cevaplayabildikleri,içerik yazabildikleri,bilgi paylaşımı yapabildikleri ve forum konseptine uygun kullanabildikleri alandır.Üye olmayanlar da forumda yazılanları görebilir. Gruplar : Birden çok üyenin bir konu başlığı altında bir araya geldiği yerdir. Pazaryeri: Isgsosyal kullanıcıların kendi hür iradeleri ile ürün alım-satımı yaptıkları bir ilan sayfasıdır. Üye profili: www.İSGSOSYAL.com adresinde üyenin kendisinin verdiği bilgilerle oluşturulan, Üyelik Bilgileri, Genel Bilgiler,şehir, Üniversite, ünvan ,telefon,mail, gibi bilgiler ve üyenin kendisi tarafından eklenen fotoğraflardan oluşan, diğer üyeler tarafından görüntülenebilen Üyeye özel interaktif alandır. 3. SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşmenin konusu, Site’de ve uygulama ve indirme ve satın alma platformları üzerinden alınan İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) uygulamaları üzerinden sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Üye, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, site ve uygulamalar içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Üye bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ Üye, üyeliği süresince, İSGSOSYAL.com‘un hizmetlerinden faydalanırken ve Site’nin hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Site’ye ve Site’de sunulan servislere üye olabilmek için 13 yaşını doldurmuş bir gerçek kişi olmak ve Site’de bulunan Üye Bilgilerini doldurmak (Facebook ile üye olunması süreci otomatiktir) gerekmektedir. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal), yapacağı değerlendirme sonucu üyeyi üyelik haklarından faydalandırabileceği gibi, hiçbir gerekçe göstermeksizin üyeliğini iptal etme hakkına da sahiptir. İşbu Üye Sözleşmesi’ni onaylamak ile Üye, 13 yaşından büyük olduğunu taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır. 13 yaşını doldurmamış veya verdiği bilgilerde tutarsızlık olduğu tespit edilen Üyenin üyeliği iptal edilir. Üyenin vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı sitenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyenin hazırlamış olduğu profilinde şu hususlara dikkat etmek zorundadır : 1) Profiller gerçek bilgileri içermek zorundadır. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) bunun doğruluğunu tespit etmek zorunda değildir. Bu hususta üye bizzat kendisi sorumludur. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. 2. Profilinde kullanılan fotoğraf,video,yazı,bilgi vs ‘nin telif haklarından üye bizzat kendisi sorumludur. 3)Üye profilinde hakaret içeren, seksist ya da ırkçı ifadeler kullanılamaz. Profil sayfaları bütün üyelerimize açıktır. 4)Üye profillerinde dini,siyasi vb. paylaşım yapılması yasaktır. İSGSOSYAL.com bunun denetimini yapmak zorunda değildir. Sorumluluk bizzat üyenin kendisine aittir. 5) Profillerde bür başkasına zarar verecek paylaşım yapılması, bilgi bulundurulması vb durumlar ve yaklaşımlar yasaktır. Sorumluluk üyeye aittir. 6) Profiller suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasalara aykırı bilgi ve içerik içeremez. 7)Üye bir başkasına yönelik davranışlarından ,mesajlarından,paylaşımlarından,etiketlemelerinden vb durumlarından bizzat kendisi sorumludur. İSGSOSYAL.com (Isgsosyal) sorumlu değildir. 8)Üye profili bir kuruma veya gerçek kişiye zarar verecek bilgi(doğru veya yanlış) içeremez.Üye bu durumlardan bizzat kendisi sorumludur. İSGSOSYAL.com bu gibi durumlardan sorumlu değildir ve denetleme zorunluluğu yoktur. 9)Üyeler yasalara aykırı davranamazlar .Tüm eylemlerinden üye bizzat kendisi sorumludur. İSGSOSYAL.com sorumluluk kabul etmez. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)üye olurken Üye’nin verdiği e-posta adresinin üyeye ait ve aktif bir e-posta adresi olması zorunludur. Üyelikle ilgili tüm yazışmalarda İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) üye olurken verilen e-posta adresi esas alınır ve bu adres kullanılır. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) verilen e-postanın doğru olduğunu kabul eder ve buna göre davranır. Yanlış ve yalan beyan edilen e-postalardan oluşabilecek hatalardan ve zararlardan İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) sorumlu değildir. 4.5. Üye, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içersinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait gizli/özel/ticari/genel bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.6. Üyelerin, site aracılığıyla İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üye’ye ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. 4.7. Üyenin İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’a üye olurken seçmiş olduğu kullanıcı adı üyeye özeldir ve başka bir üye tarafından kullanılamaz. Üyenin kullanmak istediği kullanıcı adının başka bir üye tarafından kullanılması durumunda üyeden başka bir kullanıcı seçmesi istenecektir. Üyelik sırasında alınan kullanıcı adı sonradan değiştirilemez. Üye, kullanıcı adını ve şifresini korumak ile yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması durumunda İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Üyeler sitedeki ilgili bölümlere ve üye profillerine kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) üyeler tarafından siteye iletilen veya üye profillerinin oluşturulmasında ve değiştirilmesinde kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru, işbu sözleşmenin hükümlerine ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından ve/veya bu içerikler aracılığıyla diğer internet sitelerine yapılan yönlendirmelerden dolayı ortaya çıkacak hiçbir maddi-manevi zarardan da sorumlu tutulamaz. 4.9. Üye profili bilgilerinin gizliliği üyenin tercihinine bırakılmıştır .(cep telefonu, üniversite,ünvan vb.) Bu bilgiler üyenin sorumluluğundadır. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un üye profilinde kişisel iletişim bilgileri bulunan üyelerin üyeliklerini iptal etme hakkı bulunmaktadır. Üye profilinde bulunan bilgiler tüm üyeler.herkes,sadece ben ve arkadaşlar şeklinde gizlilik ayarlarına sahiptir. Bu sebeple ortaya çıkabilecek herhangi bir zarardan İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) sorumlu olmayacaktır. Üyeler, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye profillerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.Bundan kaynaklı hatalarda İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) sorumlu değildir. Üyeler uymak zorunda oldukları hukuk kurallarına uygun hareket etmek zorundadır( avukatlıkta reklam yasağı vb)Bu hususta sorumluluk üyelere aittir. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) sorumluluk kabul etmez. Üyelerin, kendi aralarında site aracılığıyla yaptıkları özel mesajlaşmalar da dahil olmak üzere sitede yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Üyelerin birbirlerine gönderdiği mesajlar ile ilgili olarak İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu sebeple İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır. Üye, başka bir üyenin veya üçüncü bir kişinin gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen, telif hakları, ticari marka hakları veya başka mülkiyet hakları tarafından korunan ya da bu tarif edilen sınıflara giren malzemelerden uyarlanan hiçbir bilgi, yazılım ya da başka bir malzemeyi, sahibinden ya da haklarını elinde tutan kişiden izin almaksızın, kopyalayamaz,postalayamaz ya da iletemez.Böyle bir durumda İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır. Üye, suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi postalayamaz, iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır. Üye diğer üyelere, reklam ya da ticari amaçlar içeren veya diğer üyeleri bir başka internet sitesine yönlendiren hiçbir bilgi, yazılım ya da malzeme içeren mesajlar gönderemez, postalayamaz veya iletemez; diğer üyelerden herhangi bir ürün satın almak ya da onlara ürün satmak gibi bir talepte ve reklam faaliyetinde bulunamaz; bu amaçla üyelere yönelik “e-posta zincirleri” kuramaz; “junk e-posta” gönderemez. Bu tür mesajlar üyenin mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir ya da üyeliği iptal edilebilir. Bu kapsamda bir yetki dışı kullanım durumunun tespit edilmesi durumunda İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar. Her üye, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’da bulunan resimlerin, metinlerin, görsel ve işitsel imgelerin, video kliplerin, dosyaların, veritabanlarının, katalogların ve listelerin tüm haklarının saklı olduğunu kabul ve beyan eder. Üye hakları saklı bulunan bu materyalleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye, istediği zaman Ayarlar bölümünde bulunan ‘Hesabı Sil’ linkine tıklayarak üyeliğini iptal ettirebilir. Site üyeliği bireysel bir üyelik olup, şirketler ve/veya işletmeler tarafından herhangi bir ticari veya başkaca bir amaca yönelik olarak kullanılamaz, üçüncü şahıslara devredilemez, ödünç verilemez. Bu durumun tespiti halinde Üye’nin üyeliği iptal edilir. Üyeliğin iptal edilmesi veya edilmemesi nedeniyle doğacak sonuçlardan İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üye bizzat kendisi sorumludur. Üye yerel ve ulusal yasalara ya da uluslararası anlaşmalara ters düşecek bir durum yaratan ya da böyle durumları teşvik eden, hiçbir tür yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret, küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı bilgi paylaşamaz,yazamaz , iletemez veya mesaj atamaz. Özel mesajlar otomatik programlar ile taranabilir veya mesaj gönderilen Üyelerin şikayeti üzerine incelenebilir. Bu otomatik tarama sonucunda veya şikayet sonrasında yapılan incelemede gerekli görüldüğü takdirde üyenin profili yayından kaldırılabilir, mesajlaşma hakkı kısıtlanabilir, bütünüyle engellenebilir veya üyeliği tamamen iptal edilebilir. Böyle bir durumda İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un hiçbir sorumluluğu bulunmamakla beraber, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un uğrayabileceği her türlü zarara karşılık üyeye rücu hakkı saklıdır. 5-İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’in HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İSGSOSYAL.com(Isgsosyal), sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; üyelerin sisteme yükledikleri ve işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymayan bilgileri, içerikleri ve üye profillerini, üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir. Üyeler, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri mümkün olan en kısa sürede yerine getirmek zorundadırlar. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) tarafından yapabilir. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir. Site üzerindeki yönlendirmeler (link, banner) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal), sitenin işleyişine, genel kurallarına, genel ahlak kurallarına aykırı ve tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) bu mesaj ve içeriği giren üyenin üyeliğine herhangi bir ihbar yapmadan son verebilir. Üye İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’a yüklediği ahlaka ve hukuka aykırı içerik sebebiyle İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’in maruz kalacağı her türlü zararı tazmin etmekle yükümlüdür. Site’den kaynaklanan ya da kaynaklanmayan herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Site ve Üyeler ile Üyelerin kendi arasındaki iletişiminde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Siteye ulaşmaya ilişkin kesintilerde Üye’nin yaşayacağı sorunlardan İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) sorumlu tutulamaz. Site’de yayınlanan ve Üye profillerinde yer alan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) üzerinde bulunan pazaryeri bir ilan sayfası niteliğinde olup, Isgsosyal yapılan satışlarda ticari kazanç elde etmemekte olup, satılan ürünlerde garantör sıfatına haiz değildir. Isgsosyal yapılan satış sözleşmesine hiçbir suretle taraf değildir. Pazaryerinde doğacak itilaflarda Isgsosyal taraf değildir, sorumlu değildir. Site’de yer alan tüm içerik, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun dördüncü maddesinin yedinci bendi olan, “Belli bir maksada göre ve hususi bir plan dahilinde verilerin ve materyallerin seçilip derlenmesi sonucu ortaya çıkan ve bir araç ile okunabilir veya diğer biçimdeki veri tabanları” ile koruma altında olduğu gibi eser niteliğindeki içerik ayrıca hukuki korumaya tabidir. 6-SINIRLI SORUMLULUK İSGSOSYAL.com(Isgsosyal), üyelerin veya üyelerin sitede sağlanan hizmetler ve/veya yer alan uygulamalar sebebiyle muhatap olduklari 3. kişilerin, bu hizmet ve uygulamalar ile bağlantılı olarak ve /veya kaynaklanan hiç bir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, uyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz. 7-FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Üye, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’a üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olan her türlü resim ve imaj üzerinde sahip olduğu manevi haklardan: umuma arz, adın belirtilmesi ve eserde değişiklik yapılmasını men etme haklarının kullanma yetkisini; mali haklarından: yurt içinde veyahut yurtdışında analog ya da dijital, telli ya da telsiz yayın, karasal, kablolu, uydu veyahut internet üzerinden yayın yapanlar ile VOD (Video on Demand), IP TV, Free tv uygulamaları dahil her türlü televizyon; dijital, internet üzerinden ya da telsiz frekansıyla yayın yapan her türlü radyo; video paylaşım ve video yayın siteleri ile sosyal paylaşım siteleri ile bunlar üzerinde yaratılabilecek tüm kanallar dahil olmak üzere internet, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo uygulamaları dahil mobil/cep telefonu; ile bu mecralarda yer alan her türlü analog ya da dijital uygulama dahil mevcut ve ileride geliştirilecek tekniklerle yayın/umuma iletim yapmaya mahsus mecralarda yayınlama/umuma iletme ve yeniden iletme; kurmaca ya da belgesel film, kısa film, skeç, internet programı, televizyon programı, radyo programı, reklam ve tanıtım senaryosu ve uygulaması yapılması, internet sosyal paylaşım sitelerindeki kanallar ve/veya sayfaların, her türlü websitesinin, televizyon, radyo, VOD, IP TV, GSM, 3G, SMS, MMS, Logo kanallarının dahil başka mecralardaki kanalların isimleri ve içerikleri ve/veya bu mecralarda yayımlanacak programların isimlerinin ve içeriklerinin oluşturulması ile tüm dillere çevirisi dahil işleme; ile yurt içinde veyahut yurtdışında tv ekranı, radyo ve internet dahil her türlü umuma açık ortamda temsil haklarını; münhasıran olmayan bir şekilde süre, yer ve sayı bakımından sınırsız olarak kayıtsız, şartsız, bedelsiz ve gayrikabili rücu şekilde İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’a tanıdığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Üye, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’a üye olarak ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, Site’de yayınlanmak üzere Site’ye yüklediği ve FSEK kapsamında eser niteliğinde olmayan her türlü içeriğin (bunlarla sınırlı olmamak üzere yazı, çizim, profil sayfası için grafik, yorum, resim tanımlamaları, kişisel özellikler ve genel bilgiler) Isgsosyal tarafından kullanılmasına onay vermektedir. Site’nin tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, tüm unsurları ( bundan böyle İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un telif haklarına tabi çalışmaları” olarak anılacaktır)İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)‘a aittir. Üyeler, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) hizmetlerini ve İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde Üye, uğranılan zararlardan dolayı İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) telif haklarına tabi çalışmaları, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) ticari markaları, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. 8-MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve İSGSOSYAL.com(Isgsosyal) ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. 9-UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 10-SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye veya üye üyelikten istifa edinceye (ayrılıncaya)kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İSGSOSYAL.com(Isgsosyal), üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle İSGSOSYAL.com(Isgsosyal)’un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.